Khu phức Hợp Anh Vinh Group Đồng Nai

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN - TRƯỜNG ĐÀO  TẠO LÁI XE – TRƯỜNG LIÊN CẤP 1,2,3 VÀ KHU ĐẤT 4,8 HECTA

LE QUY DON COLLEGE – DRIVING SCHOOL – PRIMARY,        JUNIOR HIGH, HIGH SCHOOL & 4,8  HECTA

  •  Vị trí/Location:

   QL51, Bien Hoa city, Dong Nai

  •  Mục tiêu/Project objectives                                 :

   Dịch vụ đào tạo/Training service

 

Phương

án

Giá chào

Diện tích

Ghi chú

PA 1

550.000.000.000

1,2ha

1. Hiện trạng trường với diện tích 1,2 ha đất sạch. Trong đó, phần diện tích xây dựng có cấp Giấy CNQSD 5.262,6 m2 và phần còn lại diện tích đất giao thông khuôn viên trường.

2. Kèm theo Quyết định số: 3447/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

3. Đối tác tự thỏa thuận đền bù với người dân phần diện tích được phê duyệt là 10 ha.

PA 2

800.000.000.000

1,2ha + 4,8ha

1. Hiện trạng trường với diện tích 1,2 ha. Trong đó, phần diện tích xây dựng có cấp Giấy CNQSD 5.262,6 m2 và phần còn lại diện tích đất giao thông khuôn viên trường.

2. Đất sạch 4,8 ha đất sạch.

3. Kèm theo Quyết định số: 3447/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

4. Đối tác tự thỏa thuận đền bù với người dân phần diện tích được phê duyệt là 10 ha.

PA 3

1.000.000.000.000

1,2ha + 4,8ha

1. Hiện trạng trường với diện tích 1,2 ha. Trong đó, phần diện tích xây dựng có cấp Giấy CNQSD 5.262,6 m2 và phần còn lại diện tích đất giao thông khuôn viên trường

2. Đất sạch 4,8 ha đất sạch. Xin cấp phép xây dựng trường Cấp 1,2,3 và trường Đào tạo lái xe.

3. Kèm theo Quyết định số: 3447/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

4. Đối tác tự thỏa thuận đền bù với người dân phần diện tích được phê duyệt là 10 ha.

phê duyệt là 10 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí